Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

środków diagnostycznych i leczniczych niedostępnych na terenie działania Fundacji; 2 . Organizowanie i wspieranie działań oświatowych promujących zdrowie poprzez kształtowanie zachowań prozdrowotnych wśród rodziców i dzieci w formie odczytów, prelekcji, pogadanek, lekcji poglądowych; 3 . Pomoc służbie zdrowia w zaopatrzeniu w aparaturę, sprzęt medyczny i leki; 4 . Popieranie międzynarodowej współpracy poświęconej zwalczaniu chorób wieku rozwojowego; 5 . Pomoc w finansowaniu badań naukowych; 6 . Wspieranie działalności osób fizycznych i prawnych, których działalność Fundacji jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji; 7 . Podejmowanie działań mających na celu ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego wpływając na kształtowanie wśród dorosłych a zwłaszcza dzieci postaw przyjaznych środowisku naturalnemu poprzez prelekcję, odczyty, lekcje o tematyce ekologicznej; 8 . Pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; 9 . Prowadzenie działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój lokalnej przedsiębiorczości; 10 . Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 11 . Stymulowanie i wspieranie lokalnych i regionalnych inicjatyw społeczno - gospodarczych; 12 . Udzielanie pomocy humanitarnej, społecznej, charytatywnej; 13 . Udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 14 . Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 15 . Działalność charytatywna; 16 . Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 17 . Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; ochrony i promocji zdrowia 18 . Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 19 . Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 20 . Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 21 . Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 22 . Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 23 . Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 24 . Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 25 . Działalność wspomagająca rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 26 . Działalność wspomagająca wypoczynek dzieci i młodzieży; 27 . Rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 28 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 29 . Działalność wspomagająca rozwój ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 30 . Rozwój turystyki i krajoznawstwa; 31 . Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego; 32 . Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 33 . Ratownictwo i ochrona ludności; 34 . Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 35 . Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 36 . Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję