Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Beskidzkiego Towarzystwa Sportowego REKORD jest prowadzenie działalności w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej i szkoleniowej, jak również organizowanie, prowadzenie, inicjowanie, wspieranie oraz udzielanie pomocy w realizacji projektów mających na celu zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców oraz tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju społeczności lokalnych jak również działalność w sferze zadań społecznie użytecznych w szczególności: 1 . Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2 . Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3 . Działalności charytatywnej; 4 . Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5 . Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 6 . Ochrony i promocji zdrowia; 7 . Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 8 . Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 9 . Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10 . Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 11 . Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 12 . Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 13 . Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 14 . Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 15 . Wypoczynku dzieci i młodzieży; 16 . Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 17 . Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 18 . Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 19 . Turystyki i krajoznawstwa; 20 . Porządku i bezpieczeństwa publicznego; 21 . Obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 22 . Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 23 . Ratownictwa i ochrony ludności; 24 . Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 25 . Upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 26 . Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 27 . Promocji i organizacji wolontariatu; 28 . Pomocy Polonii i Polakom za granicą; 29 . Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 30 . Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 31 . Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 32 . Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 33 . Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 , w zakresie określonym w art. 4 , pkt. 1-32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję