Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1) działania w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 3) działalność charytatywną, 4) działania w sferze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 6) działania w sferze ochrony i promocji zdrowia, 7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 8) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 11) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 12) działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, 13) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 14) działania w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 15) działania w sferze wypoczynku dzieci i młodzieży, 16) działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 17) działania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 18) działania w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 19) działania w sferze turystyki i krajoznawstwa, 20) działania w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego, 21) działania w sferze obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 22) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym monitoring i rzecznictwo, 23) działania w sferze ratownictwa i ochrony ludności, 24) działania w sferze pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 25) upowszechnianie i ochronę praw konsumentów, 26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 27) promocję i organizację wolontariatu, 28) pomoc Polonii i Polakom za granicą, 29) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, 30) promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, 31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, 32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 33) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), w zakresie określonym w pkt 1037432.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję