Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie jest organizacją niosącą pomoc chorym na stwardnienie rozsiane i z innymi niepełnosprawnościami, ich rodzinom i przyjaciołom, działającą na gruncie Konstytucji RP i Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych, mającą na celu: 1 . pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 2 .udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, 3 . działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób w wieku emerytalnym, 4 .działalność charytatywną i dobroczynność, 5 . wsparcie kultury fizycznej osób starszych, 6 .działalność na rzecz członków Stowarzyszenia, 7 . podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 8 . rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 9 .ochronę i promocję zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 , z późn. zm.), działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, 10 .promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 11 . działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 12 . działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 13 . działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 14 . rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, 15 . działalność naukową, naukowo-techniczną, naukę, edukację, oświatę, wychowanie i szkolenie, 16 . kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 17 . wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 18 . ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, turystykę, krajoznawstwo, rekreację ruchową, sport masowy, kulturę fizyczną oraz wypoczynek, 19 . porządek i bezpieczeństwo publiczne, 20 . upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, 21 . udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 22 . ratownictwo i ochronę ludności, 23 . pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych w kraju i za granicą, 24 . działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 25 .promocję i organizację wolontariatu, 26 .przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 27 . rewitalizację, 28 . prowadzenie punktów poradnictwa zawodowego, prawnego, psychologicznego, promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, 29 . działalność pedagogiczną, społeczną i rodzinną, 30 . promocję osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych osób z niepełnosprawnościami, 31 . prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję