Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest prowadzenie działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, a zwłaszcza na rzecz rozwoju i dobra społeczności raciborskiej w zakresie: -pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób; -działalności charytatywnej; -podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturo-wej; -działalności na rzecz mniejszości narodowych; -ochrony i promocji zdrowia; -działania na rzecz osób niepełnosprawnych; -promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; -upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; -działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; -działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; -nauki, edukacji, oświaty i wychowania; -krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; -kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; -upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; -ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; -przeciwdziałanie patologiom społecznym; -upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających roz-wój demokracji; -ratowania i ochrony ludności; -pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; -upowszechniania i ochrony praw konsumentów; -działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontak-tów i współpracy między społeczeństwami; -promocji i organizacji wolontariatu; -działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz pod-mioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt. 1-22

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję