Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie jest organizacją niosącą pomoc chorym na stwardnienie rozsiane i z innymi niepełnosprawnościami, ich rodzinom i przyjaciołom, działającą na gruncie Konstytucji RP i Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych, mającą na celu: pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób w wieku emerytalnym, działalność charytatywną i dobroczynność, wsparcie kultury fizycznej osób starszych, działalność na rzecz członków Stowarzyszenia, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochronę i promocję zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 , z późn. zm.), działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, działalność naukową, naukowo-techniczną, naukę, edukację, oświatę, wychowanie i szkolenie, kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, turystykę, krajoznawstwo, rekreację ruchową, sport masowy, kulturę fizyczną oraz wypoczynek, porządek i bezpieczeństwo publiczne, upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, ratownictwo i ochronę ludności, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych w kraju i za granicą, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocję i organizację wolontariatu, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, rewitalizację, prowadzenie punktów poradnictwa zawodowego, prawnego, psychologicznego, promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, działalność pedagogiczną, społeczną i rodzinną, promocję osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych osób z niepełnosprawnościami, prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000114618
  • e-mail: iczaj@gumed.edu.pl
  • Telefon: 669267003
  • Adres: UL. KRZYWOUSTEGO 1, 81-035 GDYNIA

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję