Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE: POMOCY SPOŁECZNEJ DZIECIOM I ICH RODZINOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNANIA SZANS TYCH DZIECI I RODZIN; DZIAŁALNOĆCI CHARYTATYWNEJ; PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ,PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ; DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH; OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA;DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH; PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓ0011 POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY; UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW KOBIET ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN; DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI; DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH; NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA; KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY; KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI; UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU;EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM; UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI;POMOCY OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH,KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJEN W KRAJU I ZA GRANICA; DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIEDZY SPOŁECZEŃSTWAMI;PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU;DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ TECHNICZNIE,SZKOLENIOWO,INFORMACYJNIE LUB FINANSOWO ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY,O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, W ZAKRESIE OKREŚLONYM WCZEŚNIEJ.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję