Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego a) organizowanie kursów i szkoleń dla nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz młodzieży i wszelkich innych osób zajmujących się wychowaniem i edukacją b\) organizowanie placówek edukacyjno-szkoleniowych z zakresu uzależnień na obszarze RP i poza granicami kraju c\) organizowanie punktów konsultacyjnych informacyjnych i terapeutycznych oraz dydaktycznych-wychowawczych, z promocją zdrowia włącznie d) organizowanie ośrodków rehabilitacyjnych i readaptacyjnych dziennych i stacjonarnych oraz detoksów dla osób uzależnionych na obszarze RP i w środowiskach polonijnych e) prowadzenie wzajemnego poradnictwa w zakresie uzależnień rodziców f) dla rodziców, specjalistów dla rodziców młodzieży oraz dla opiekunów, wychowawców i pedagogów g) współdziałanie z organami oświaty i wychowania oraz pedagogami i opiekunami w zakresie metod postępowania z młodzieżą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniami uczęszczającą do szkół podstawowych, średnich, wyższych i innych h) placówek dydaktyczno-wychowawczych umożliwiających tej młodzieży kontynuowaniem nauki, jako jednej z form resocjalizacji i) współpraca z placówkami zdrowia psychicznego ( promocja zdrowia )w zakresie indywidualnego poradnictwa dla osób uzależnionych w celu określenia optymalnego sposobu realizacji j\) organizowanie poradni profilaktyczno-rehabilitacyjnych, terapeutyczno- psychologicznych, adaptacyjno-szkoleniowych i readaptacyjnych dla młodzieży nie przystosowanej społecznie k) zmniejszenie marginalizacji społecznej poprzez pomoc terapeutyczną psychologiczną, medyczną i materialną bezrobotnym i uzależnionym od środków psychoaktywnych l) prowadzenie i popieranie działań inspirujących, upowszechniających i wdrażających metody zapobiegania uzależnieniom (narkomanii, alkoholizmowi, nikotyzmowi, lekomanii i wszelkim innym uzależnieniom) m) uświadamianie społeczeństwu poprzez środki społecznego przekazu ( centralne i lokalne ) i środowisk opiniotwórczych o szkodliwości i skutkach używania środków odurzających n) sprawowanie opieki i udzielanie pomocy w różnych formach osobom, które przeszły proces leczenia i resocjalizacji, jeżeli wymaga tego ich sytuacja życiowa o) informowanie władz centralnych, lokalnych i samorządowych o skutkach używania i nadużywania poprzez młodzież środków odurzających i psychotropowych oraz rozmiarach zjawiska narkomanii w skali regionu i całego kraju p) współpracę z organami władz administracji państwowej i lokalnej, organizacji polityczno-społecznymi, gospodarczymi, na rzecz eliminowania i ograniczania dostępności do środków odurzających oraz surowców służących do produkcji, jak również w razie potrzeb, wystąpienie o zwiększenie ilości placówek prowadzących leczenie, resocjalizację i readaptację osób uzależnionych 018b) współpracę z organami władzy centralnej i lokalnej oraz administracji państwowej w zwalczaniu przestępczości związanej z uzależnieniami r) współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką i zwalczaniem narkomanii s) współpracę z pozarządowymi organizacjami w kraju i za granicą w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień b) działalność odpłatna pożytku publicznego STOWARZYSZENIE NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI ODPŁATNEJ

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję