Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

inwalidów słuchu 4 . Sprawowanie opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z uszkodzonym słuchem oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących - poprzez prowadzenie na zlecenie lub współuczestnictwo w rehabilitacji słuchu i mowy, udzielaniu im pomocy w podnoszeniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych . 5 . Sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i z uszkodzonym słuchem oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących - udzielanie im pomocy w podnoszeniu wykształcenia ogólnego i kwalifikacji zawodowych 6 . organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin, 7 . organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i poza szkolnych, w tym - w szczególności w zakresie języka migowego, 8 . organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, sportu masowego oraz wypoczynku dzieci, młodzieży oraz wszystkich osób z uszkodzonym słuchem, 9 . prowadzenie społecznej i zawodowej rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem, 10 . ochrona praw i interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych, 11 . prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej, 12 . propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu i rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem oraz podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania inwalidztwu słuchu 13 . promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa pozostających bez pracy osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem na otwartym rynku pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 14 . udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom z uszkodzonym słuchem w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 0374 w szczególności pomoc ubogim 15 . prowadzenie działalności charytatywnej 16 . podtrzymywanie tradycji kulturowej osób z uszkodzonym słuchem, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej 17 . prowadzenie działań integracyjnych poprzez realizowanie różnorodnych form terapii wspólnie dla osób niesłyszących i słyszących 18 . upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 19 . prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości osób z uszkodzonym słuchem 20 . prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 21 . nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 22 . kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 23 . porządku i bezpieczeństwa publicznego osób z uszkodzonym słuchem oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (np. alkoholizmowi, narkomanii\); 24 . upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 25 . działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 26 . działań przeciwko wykluczeniu społecznemu osób z uszkodzonym słuchem; 27 . działań związanych z ochroną praw konsumenta; 28 . promocji i organizacji wolontariatu. 29 . ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 30 . prowadzenia punktów poradnictwa zawodowego, prawnego, psychologicznego

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję