Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie, rehabilitacja osób niesłyszących i osób z uszkodzonym słuchem, oraz ich integracja ze środowiskiem osób słyszących, wspólne rozwiązywanie problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych poprzez: 1 . Sprawowanie opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z uszkodzonym słuchem oraz nad słyszącymi członkami ich rodzin - poprzez prowadzenie na zlecenie lub współuczestnictwo w rehabilitacji słuchu i mowy, udzielaniu im pomocy w podnoszeniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, 2 . Organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku, 3 . Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i poza szkolnych, w tym w zakresie języka migowego, 4 . Organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, sportu masowego oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, 5 . Prowadzenie społecznej i zawodowej rehabilitacji, 6 . Ochrona praw i interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych, 7 . Prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej, 8 . Prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej nt. głuchych i ich kultury, skierowanej do osób słyszących 9 . Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, 10 . Udzielanie pomocy społecznej osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 0374 w szczególności pomoc ubogim, 11 . Prowadzenie działalności charytatywnej, 12 . Podtrzymywanie tradycji kulturowej oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej, 13 . Prowadzenie działań integracyjnych poprzez realizowanie różnorodnych form terapii dla osób niesłyszących i słyszących, 14 . Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 15 . Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 16 . Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 17 . Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 18 . Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 19 . Przeciwdziałanie patologiom społecznym (np. alkoholizmowi, narkomanii\), 20 . Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 21 . Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 22 . Działania przeciwko wykluczeniu społecznemu, 23 . Działania związanych z ochroną praw konsumenta, 24 . Promocji i organizacji wolontariatu, 25 . Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 26 . Prowadzenia punktów poradnictwa zawodowego, prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, społecznego i rodzinnego, 27 . Promocji osiągnięć społecznych,intelektualnych i artystycznych osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem, 28 . Prowadzenia działalności informacyjnej i doradczej.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję