Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. 2 ) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 3 ) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4 ) rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. 5 ) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu. 6 ) działania na rzecz ochrony środowiska. 7 ) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 8 ) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 9 ) działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 10 ) działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 11 ) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 12 \) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 13 \) wspieranie rozwoju turystyki i krajoznawstwa 14 ) działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego 15 ) upowszechnianie i upowszechnianie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji 16 ) działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności 17 ) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą 18 ) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami 19 \) promocja i organizacja wolontariatu 20 ) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję