Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 2 . rozwijanie wiedzy w dziedzinie zabytków przemysłu i techniki, 3 . integracja społeczności lokalnych, inspirowanie i wspieranie działań na rzecz programów ochrony zabytków przemysłu i techniki, 4 . integrowanie działań podmiotów zajmujących się ochroną zabytków przemysłu i techniki, 5 . działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 6 . działania mające na celu promocję różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego, 7 . działania mające na celu zwiększenie ochrony zabytków przemysłu i techniki, 8 . usługi renowacyjne i rewitalizacyjne, 9 . wzrost świadomości społecznej, tożsamości lokalnej w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspieranie i krzewienie postaw patriotycznych, 10 . inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań badawczych, edukacyjnych, popularyzatorskich, kulturalnych oraz upowszechnianie sportu, kultury fizycznej, rekreacji i turystyki oraz krajoznawstwa, 11 . wypoczynek dzieci i młodzieży, 12 . działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, 13 . działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, 14 . rozwój przedsiębiorczości i działanie na rzecz przyciągnięcia kapitału inwestycyjnego, 15 . rozwój infrastruktury, 16 . upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 17 . upowszechnianie i ochrona praw konsumenta, 18 . pomoc na rzecz niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, asymilacja mniejszości narodowych, 19 . działalność charytatywna, 20 . niesienie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, 21 . podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp, 22 . pomoc społeczna umożliwiająca osobom samotnie wychowującym dzieci przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, 23 . działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, 24 . promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 25 . promocja godnej pracy, 26 . działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 27 . przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć, 28 . działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 29 . działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, 30 . udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym, 31 . niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej, 32 . promocja i organizacja wolontariatu, 33 . ochrona środowiska naturalnego, ekologia oraz opieka nad zwierzętami, 34 . ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów, 35 . wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych, 36 . promocja oszczędzania energii oraz promocja odnawialnych źródeł energii.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję