Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych w zakresie: 1 . Działania na rzecz rozwoju ekonomiczno-społecznego Gminy Puszcza Mariańska i Regionu, poprawy poziomu życia i dobrobytu mieszkańców. 2 . Wspomagania rozwoju prywatnej przedsiębiorczości, samozatrudnienia i restrukturyzacji zawodowej terenów wiejskich, promocja agrobiznesu i agroturystyki. 3 . Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 4 . Pomocy w adaptacji małych i średnich przedsiębiorstw do warunków rynkowych i wymogów Wspólnoty Europejskiej. 5 . Promocji działających na terenie Gminy i Regionu podmiotów gospodarczych. 6 . Działania na rzecz rozwoju systemu wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego dla nowopowstających oraz małych i średnich przedsiębiorstw. 7 . Działania na rzecz tworzenia gminnej, regionalnej i ponadregionalnej strategii rozwoju ekonomiczno-społecznego, inicjowanie współpracy i kooperacji. 8 . Wspomagania inicjatyw naukowych, edukacyjnych i oświatowych. 9 . Turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 10 . Promocji i organizacji wolontariatu. 11 . Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 12 . Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 13 . Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 14 . Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 15 . Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 16 . Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 17 . Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 18 . Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 19 . Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 20 . Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. 21 . Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 22 . Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 23 . Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24.04.2003 r. z późn. zm., w zakresie określonym w pkt 1-22 .

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję