Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, sportu, kultury i turystyki Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Promowanie Gminy Łodygowice oraz województwa śląskiego Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania Szerzenie kultury, sztuki, poszanowania dóbr kultury i tradycji Krajoznawstwo oraz organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami Promocja i organizacja wolontariatu Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz wspomaganie ich technicznie, szkoleniowo i informacyjnie Doradztwo, poradnictwo, pośrednictwo i przygotowanie zawodowe oraz prowadzenie szkoleń specjalistycznych w zakresie wspierania rozwoju zawodowego Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej Doradztwo i poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i inne prowadzące do integracji społecznej i zawodowej oraz prowadzenie w tym zakresie specjalistycznych szkoleń Przeciwdziałanie patologiom społecznym Popularyzacja postaw ekologicznych i zachowanie czystego środowiska naturalnego oraz propagowanie idei zdrowego społeczeństwa Wspieranie inicjatyw w zakresie ochrony zabytków i rewitalizację tych zabytków Uczestnictwo w projektach związanych z rozwojem gminy Łodygowice Wspieranie gminy w ramach współpracy publiczno-prywatnej, na mocy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prawnym Realizacja zadań publicznych, o których mowa w pkt 19-21 niniejszego Statutu, powierzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności pozyskiwanie środków na te cele Zakładanie, prowadzenie i wspieranie przedszkoli społecznych, żłobków oraz pozostałej dziennej opieki nad dziećmi, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, sprawowanie opieki nad dziećmi, troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie. tych wiadomości umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej, współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowywaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej Założenie Lokalnej Grupy Rybackiej, aktywizowanie i integrowanie społeczności zamieszkujących obszary zależne od rybactwa, łagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim, poprawa jakości życia społeczności rybackich, działanie na rzecz ochrony środowiska, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz naturalnych wartości obszarów rybackich Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję