Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem WRZOS jest wspieranie działalności członków Związku, koordynowanie wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Związku, współkształtowanie polityki społecznej i ustawodawstwa w interesie grup docelowych. Cel ten jest realizowany w następujących sferach: 1 ) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2 ) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 3 ) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 4 ) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 5 ) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 6 ) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 7 ) działalności na rzecz integracji cudzoziemców; 8 ) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 , 788 i 905 \); 9 ) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 10 ) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 11 ) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 12 ) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 13 ) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 14 ) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej 15 ) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 16 ) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 17 ) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 18 \) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 19 \) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 20 ) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 21 \) turystyki i krajoznawstwa; 22 ) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 23 ) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 24 ) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 25 ) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 26 ) ratownictwa i ochrony ludności; 27 ) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 28 \) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 29 ) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 30 \) promocji i organizacji wolontariatu; 31 ) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 32 ) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 33 ) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 34 ) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 35 ) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 36 \) rewitalizacji 37 ) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-36 ".

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję