Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i pomoc w działalności Duszpasterstwa Akademickiego przy parafii Kościoła Rzymsko-Katolickiego pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie w tym w szczególności: 1 ) podnoszenie stanu świadomości społecznej co do potrzeby promocji edukacji, wykształcenia, kultury i tradycji chrześcijańskiej, 2 ) wspieranie aktywności oraz integracji środowisk studenckich i akademickich, 3 ) pomoc w tworzeniu i prowadzeniu wspólnoty przy ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego, 4 \) udzielanie pomocy rzeczowej, finansowej i intelektualnej osobom fizycznym w szczególności studentom oraz inicjatywom prowadzonym przez fundacje, stowarzyszenia, osoby fizyczne w zakresie nauki, techniki, oświaty i wychowania, kultury, ochrony środowiska, dobroczynności i wolontariatu, 5 \) organizowanie i wspieranie finansowe, rzeczowe lub organizacyjne wymiany doświadczeń w dziedzinach objętych celami Stowarzyszenia, w kraju i zagranicą, w tym organizowanie konferencji i seminariów, 6 ) rozwijanie i upowszechnianie wiedzy oraz działań naukowo- popularyzatorskich w zakresie objętym celami Stowarzyszenia, 7 ) organizowanie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie objętym celami Stowarzyszenia, 8 \) inicjowanie i realizowanie projektów naukowych i badawczych w zakresie objętym celami Stowarzyszenia, 9 ) działalność na rzecz społeczności lokalnej, w szczególności na rzecz środowisk samorządowych oraz młodzieży szkolnej i akademickiej, 10 ) prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych, w szczególności: a) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, b) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem, c) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, d) inicjowanie i realizacja przedsięwzięć w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, e) inicjowanie przedsięwzięć w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, ochrony dóbr kultury i tradycji, f) działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, g) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, h) promocja i działalność wolontariatu, i) pomoc społeczna w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, j) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, k\) profilaktyka i promocja zdrowia, l) działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, m\) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, n) działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa, o) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, p\) wspieranie rodziny.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję