Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

2 .Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 3 .Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 4 .Działalność charytatywna; 5 .Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 6 .Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 7 .Ochrona i promocja zdrowia; 8 .Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 9 .Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy; 10 .Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 11 .Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 12 .Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 13 .Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 14 .Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 15 .Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie promocji nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 16 .Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży; 17 .Wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 18 .Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 19 .Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 20 .Promowanie turystyki i krajoznawstwa; 21 .Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 22 .Ratownictwo i ochrona ludności; 23 .Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 24 Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 25 .Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwój kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 26 .Promocja i organizacja wolontariatu;

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję