Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest realizacja i koordynacja zadań publicznych w zakresie: 1 . Ochrony i promocji zdrowia. 2 . Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 3 . Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 4 . Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin. 5 . Działalności charytatywnej. 6 . Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 7 . Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. 8 . Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 9 . Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 10 . Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 11 . Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości. 12 . Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 13 . Wypoczynku dzieci i młodzieży. 14 . Turystyki i krajoznawstwa. 15 . Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 16 . Porządku i bezpieczeństwa publicznego. 17 . Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 18 . Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 19 . Upowszechniania i ochrony praw konsumentów. 20 . Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 21 . Promocji i organizacji wolontariatu. 22 . Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 23 . Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 24 . Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 25 . Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 26 . Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. 27 . Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję