Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz ogółu społeczności w zakresie: - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, - działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznych, - działalności charytatywnej, • ochrony i promocji zdrowia, - działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, - działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, - działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, - działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, - działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, - nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, - wypoczynku dzieci i młodzieży, • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, • turystyki i krajoznawstwa, - porządku i bezpieczeństwa publicznego, - upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, - pomocy ofiarom katastrof klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą, • upowszechniania i ochrony praw konsumentów, - działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami, • promocji i organizacji wolontariatu, • pomocy Polonii i Polakom zagranica, - działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, - działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, • rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz pomocy socjalnej dla rolników i ich rodzin, pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, - działalności wspomagającej techniczne, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję