Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wspieranie inicjatyw kobiecych w regionie lubuskim, celem zwiększenia aktywności kobiet w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym. 2 . Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie obecności kobiet w organach przedstawicielskich i innych organach władzy. 3 . Prowadzenie działalności informacyjnej oraz edukacyjnej w zakresie prawodawstwa dotyczącego problemów kobiet i rodziny. 4 . Wspieranie rodziny w wypełnianiu jej naturalnych funkcji, oraz w kryzysach sytuacyjnych i rozwojowych. 5 . Niesienie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w kryzysie społecznym, zawodowym, rodzinnym, w szczególności ofiarom przemocy domowej, samotnym matkom, osobom bezrobotnym, osobom uzależnionym i współuzależnionym, dzieciom i młodzieży 6 . Pomoc osobom bezdomnym, ubogim. 7 . Wspieranie rozwoju społecznego, emocjonalnego i poznawczego dzieci i młodzieży. 8 . Podejmowanie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 9 . 0źukacja antydyskryminacyjna i wspieranie osób dotkniętych dyskryminacją i problemami z nią związanymi 10 . Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 11 . Ochrona i promocja zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 12 . Podejmowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 13 . Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 14 . 0źukacja i pomoc osobom pozbawionym wolności w celu ich rehabilitacji społecznej oraz pomocy rodzinom osób pozbawionych wolności 15 . Podejmowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, nauki, edukacji, oświaty i wychowania 16 . Podejmowanie działalności oświatowa szczególnie w zakresie integracji społeczności lokalnych oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 17 . Podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 18 . Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego i ochrona środowiska 19 . Działanie na rzecz ochrony praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat; 20 . Pobudzanie aktywności obywatelskiej, działań wspomagających rozwój demokracji oraz wspieranie działań monitorujących i edukacyjnych, 21 . Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. 22 . Kształtowanie i rozwijanie świadomości konsumentów, edukacja i poradnictwo konsumenckie 23 . Promowanie i rozwijanie idei wolontariatu

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję