Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) Pobudzanie aktywności społeczno 0374 gospodarczej społeczności lokalnej. 2 ) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych ograniczających bezrobocie. 3 ) Współpraca z organizacjami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy. 4 ) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 5 ) Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. 6 ) Integrowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju infrastruktury intelektualnej i technicznej. 7 ) Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym udzielanie wsparcia młodzieży do 27 roku życia w zakresie wszechstronnego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem wejścia na rynek pracy i podejmowania przez nią działalności gospodarczej. 8 ) Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 9 \) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 10 ) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 11 \) Turystyki i krajoznawstwa. 12 ) Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i samorządności. 13 ) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w tym inicjowanie kontaktów gospodarczych i społecznych z partnerami krajowymi i zagranicznymi. 14 \) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 15 \) Popieranie wszechstronnego rozwoju terenów wiejskich. 16 \) Promocja i organizacja wolontariatu. 17 ) Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 18 ) Promocji Członków Stowarzyszenia. 19 ) Działalność charytatywna. 20 ) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 , ust. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w pkt 1-32 .

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję