Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Ligi jest inicjowanie, organizowanie i prowadzenie wszechstronnej pomocy na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, dzieci i rodzin oraz różnych grup podmiotów wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuacje życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, w ramach zadań publicznych ze sfery zakreślonej w art. 4 . Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w zakresie: 1 . pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2 . działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3 . działalności charytatywnej; 4 . podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5 . ochrony i promocji zdrowia; 6 . działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 7 . promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy; 8 . działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 9 . działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 10 . działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 11 . nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania; 12 . wypoczynku dzieci i młodzieży; 13 . kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 14 . wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 15 . ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 16 . turystyki i krajoznawstwa; 17 . upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 18 . pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych; 19 . upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 20 . działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami; 21 . promocji i organizacji wolontariatu; 22 . działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 23 . przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję