Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem TWK jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin , a w szczególności : 1 .pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób ; 2 .działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin; 3 . działalność naukowa,popularyzatorska i organizacyjna w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii i pedagogiki oraz zapobiegania patologiom społecznym; 4 .działalność w środowisku osób niepełnosprawnych na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej , pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5 .działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w śród mniejszości narodowych; 6 .ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych oraz profilaktyka niepełnosprawności i rozwój rehabilitacji leczniczej 7 . promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowych osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 8 .upowszechnianie i ochrona praw kobiet niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn pełnosprawnych i niepełnosprawnych; 9 .działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych; 10 . działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w środowisku osób niepełnosprawnych; 11 . krzewienie nauki , edukacji, oświaty i wychowania w środowisku osób niepełnosprawnych 12 . rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku osób niepełnosprawnych , a zwłaszcza wypoczynku dzieci i młodzieży; 13 . rozwój kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych; 14 . upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych; 15 . działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym jako źródłom niepełnosprawności; 16 . upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych; 17 . pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 18 .upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych jako konsumentów; 19 .działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między środowiskami osób niepełnosprawnych i organizacjami działającymi na ich rzecz; 20 . promocja i organizacja wolontariatu działającego na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję