Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele Towarzystwa obejmują działalności pożytku publicznego w sferze działań publicznych w zakresie: 1 . Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka 2 . Pomocy społecznej kierowanej do rodzin i osób wychowujących dzieci będących w trudnej sytuacji życiowej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 3 . Nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży 4 . Wypoczynku dzieci i młodzieży, ich opiekunów, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki, krajoznawstwa 5 . Ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych 6 . Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka swobód obywatelskich oraz działań wspierających rozwój demokracji 7 . Upowszechniania i ochrony praw konsumentów 8 . Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 9 . Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 10 . Ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego 11 . Działalności charytatywnej 12 . Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą 13 . Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 14 . Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 15 . Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 16 . Promocji i organizacji wolontariatu 17 . Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 18 . Bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 19 . Pomocy Polonii i Polakom za granicą 20 . Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 21 . Działalności na rzecz innych organizacji pozarządowych w zakresie zgodnym z zadaniami Towarzystwa

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000015129
  • e-mail: tpdopole@wp.pl
  • Telefon: 774580092
  • Adres: UL. KRAKOWSKA 41/B, 45-075 OPOLE

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję