Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Kafos jest działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następujących zakresach: 1 ) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2 ) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3 ) działalności charytatywnej, 4 ) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5 ) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 6 \) ochrony i promocji zdrowia; 7 ) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 8 ) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 9 ) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10 ) działalności na rzecz osób z wieku emerytalnym; 11 ) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 12 ) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 13 ) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 14 ) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 15 )- wypoczynku dzieci i młodzieży, 16 \) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 17 \) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 18 ) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 19 \) turystyki i krajoznawstwa; 20 ) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 21 ) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej; 22 ) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 23 ) ratownictwa i ochrony ludności; 24 ) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 25 \) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 26 ) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 27 \) promocji i organizacji wolontariatu; 28 ) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 29 ) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 30 ) promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą; 31 ) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 32 ) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję