Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowym celem działalności Klubu jest tworzenie warunków do rozwijania umiejętności zawodowych, edukacyjnych ,socjalnych, kulturalnych i sportowych młodzieży oraz dorosłych. Ponadto działalność Klubu koncentruje się na : 1 .pomocy społecznej ,w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 2 1 a) zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom; 2 ) działalności charytatywnej; 3 ) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 4 ) działalności na rzecz mniejszości narodowych; 5 \) ochrony i promocji zdrowia; 6 ) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 7 ) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 8 ) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 9 ) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 10 ) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 11 ) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 12 ) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 13 \) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 14 \) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 15 ) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 16 ) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 17 ) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; 18 ) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 19 ) ratownictwa i ochrony ludności; 20 ) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 21 \) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 22 ) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 23 \) promocji i organizacji wolontariatu; 24 ) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję