Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

elem Stowarzyszenia jest: 043e pomoc społeczna i psychologiczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - ochrona i promocja zdrowia 043e nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 043e wypoczynek dzieci i młodzieży; - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; - promocja i organizacja wolontariatu; 043e działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka 043e przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 043e działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do realizacji powyższego celu Stowarzyszenie zdąża przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa, poprzez: a. prowadzenie placówek wsparcia dziennego, całodobowych placówek opiekuńczo 043e wychowawczych oraz innych placówek dla dzieci i młodzieży, a także organizowanie programów leczniczych, edukacyjnych, profilaktycznych i innych grupowych i indywidualnych form opieki, pomocy i edukacji psychologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych; b. prowadzenie i wspieranie pomocy psychologicznej, socjalnej, prawnej i resocjalizacyjnej; c. prowadzenie obiektów i placówek sportowych oraz organizowanie sekcji sportowych dla dzieci i młodzieży; d. prowadzenie placówek poradnictwa i terapii psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz innych indywidualnych i grupowych form pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej; e organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; f. organizowanie oraz udział w konferencjach, seminariach, warsztatach i szkoleniach z zakresu problematyki społecznej oraz dotyczących zarządzania organizacją pozarządową; g. przyznawanie nagród osobom realizującym cel Stowarzyszenia; h. współpraca z organami Unii Europejskiej, instytucjami państwowymi, administracją rządową i samorządową oraz organizacjami pozarządowymi, a także podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i osobami fizycznymi 043e w zakresie objętym celami Stowarzyszenia; i. prowadzenie badan społecznych i upowszechnianie wiedzy z zakresu problematyki społecznej, wychowania, sportu i edukacji; j. organizowanie miejsc pracy dla osób rekrutujących się z placówek Stowarzyszenia; k. upowszechnianie wiedzy z zakresu problematyki społecznej, wychowania, sportu i edukacji; l. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług i czynności wspomagających działania zgodne ze statutowymi celami Stowarzyszenia; m. prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz osób pozostających na marginesie życia społecznego z wykorzystaniem billboardów, środków masowego przekazu i własnych publikacji.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję