Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działalność Stowarzyszenia zmierza do realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju, a przedmiotem działania Stowarzyszenia jest sfera zadań publicznych, uznana za działalność pożytku publicznego prowadzona nieodpłatnie, obejmująca:
1. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym m.in.
a) Wspieranie i koordynowanie inicjatyw obywatelskich zmierzających do realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju ekorozwoju.
b) Poszukiwanie rozwiązań systemowych, technicznych i technologicznych umożliwiających osiągnięcie celu.
c) Promocja inicjatyw związanych z tworzeniem i współpracą z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się działalnością proekologiczną.
d) Podejmowanie działań zmierzających do poprawy stanu prawnego w zakresie ochrony środowiska i realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.
e) Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa, ochrony Bałtyku i przybrzeżnych obszarów rybackich.
2. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym m.in. działanie na rzecz pomocy doradczej i szkoleniowej oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
3. Działania na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
4. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym m. in.
a) Edukacja młodzieży i uczniów,
b) Edukacja dorosłych, w tym nauczycieli, c) Inicjowanie wszelkich form aktywności młodzieży i dorosłych,
d) Edukacja międzykulturowa, e) Wspieranie działalności naukowej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
5. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
6. Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w tym m. in. rozwijanie świadomości ekonomicznej i popieranie przedsiębiorczości zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
7. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym m. in. działania wspierające rozwój turystyki.
8. Upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
9. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym m. in. inicjowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych.
10. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
11. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
12. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem, w tym m.in.
a) Działania zmierzające do stworzenia "zielonych" miejsc pracy.
b) Aktywizacja zawodowa ludności z obszarów wiejskich.
13. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym m. in. działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i szerzenia tolerancji.
14. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
15. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami, w tym m. in.
a) Działania na rzecz tworzenia płaszczyzn poznania i porozumienia pomiędzy narodami Europy.
b) Wspieranie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających współpracę i kontakty pomiędzy narodami Europy.
16. Promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję