Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

3. Opracowywanie programów i metod adaptacyjnych, pomocnych i służących osobom uzależnionym do pracy i normalnego życia w społeczeństwie.
4. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
5. Współpraca i wzajemna pomoc członkom Klubu.
6. Działalność charytatywna. 7 . Ochrona i promocja zdrowia.
8. Dążenie do trwałej abstynencji członków Klubu.
9. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
10. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
11. Stworzenie alternatywnego środowiska osobom pragnącym wyjść z uzależnień.
12. Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia.
13. Samokształcenia indywidualnego i grupowego w zakresie norm moralno-etycznych.
14. Stworzenie warunków osobom uzależnionym możliwości spędzania wolnego czasu w atmosferze trzeźwości.
15. Promocji i organizację wolontariatu.
16. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w sposób zapewniający wystarczające zaspokojenie potrzeb społecznych
17. Prowadzenie szkoleń z zakresu wiedzy o uzależnieniach, terapii i leczenia uzależnień oraz form adaptacji przy wyjściu z uzależnienia osób nim dotkniętych, dla członków Klubu i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.
18. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
19. Inicjowanie innych form działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów organizacji.
20. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną rekreacyjną i towarzyską.
21. Współpraca z władzami rządowymi i samorządowymi wraz z wszelkimi innymi organizacjami i instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.
22. Szeroką współpracę z innymi Klubami Abstynentów regionu śląskiego i organizacjami charytatywnymi, grupami samopomocowymi.
23. Prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej oraz współpraca z masmediami: prasa, radio, telewizja, internet, itp.
24. Współpraca z osobami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznym w zakresie wymiany doświadczeń i informacji w dziedzinie adaptacji i resocjalizacji osób uzależnionych i ich rodzin do życia w społeczeństwie.
25. Organizowanie różnych spotkań, kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów i innych przedsięwzięć związanych z rozpowszechnianiem wiedzy na tematy uzależnień.
26. Wspieranie i pomoc w organizowaniu wypoczynku dzieci, młodzieży oraz dorosłych
27. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
28. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
29. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
30. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
31. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
32. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
33. Wypoczynku dzieci i młodzieży;
34. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
35. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję