Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności. Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, oświatowej, edukacyjnej, wspieranie inicjatyw społecznych, dobroczynnych, ochrony zdrowia i promocji zdrowia, ukierunkowanej na:1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem środowisk lokalnych, 2.wspieranie i podejmowanie inicjatyw w zakresie sportu powszechnego dla wszystkich, 3.przeciwdziałanie przemocy w szkołach, placówkach i środowiskach rówieśniczych dzieci i młodzieży, 4.promocję prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu, 5.edukację poprzez sport, 6.rozszerzanie dostępu do aktywności sportowej, 7.przeciwdziałanie patologiom społecznym, 8.pomoc społeczne, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób, 9.upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w rodzinie oraz w różnych grupach zawodowych i społecznych, 10.inicjowanie aktywności fizycznej u osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, 11.promocję i wsparcie rozwoju nowych form sportu, 12.wzmacnianie zaangażowania pracodawców, w działania związane z prozdrowotną aktywnością sportową pracowników o ich rodzin.

Dane naszego OPP: