Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, SPORTU ORAZ WSZECHSTRONNY ROZWÓJ W TYM ZAKRESIE. 2 . WSPIERANIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY, 3 . PROFILAKTYKA ZDROWIA ORAZ PROMOCJA ZDROWEGO TRY0c068 ŻYCIA, 4 . WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROWADZĄCYCH DO PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ OBRONNOŚCI PAŃSTWA W TYM UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWYCH, 6 . WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 7 . PRZECIWDZIAŁANIE KSENOFOBII I KRZEWIENIE TOLERANCJI W TYM RÓWNOUPRAWNIENIA KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ DEMOKRACJI, 8 . POMOC SPOŁECZNA OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, 9 . WSPOMAGANIE ROZWOJU WYNALAZCZOŚCI I INNOWACJI W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 10 . PROMOCJA RP ZA GRANICĄ W TYM POMOC POLONII I POLAKOM ZA GRANICĄ, 11 . WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, 12 . WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE ROZWOJU KULTURY I SZTUKI.

Dane naszego OPP: