Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 )TWORZENIE SPOŁECZNEGO RUCHU NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM, 2 )PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM ZDROWOTNYM I EKOLOGICZNYM, UPOWSZECHNIANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, ZACHOWAŃ PROEKOLOGICZNYCH, 3 )OCHRONA DZIECI PRZED PATOLOGIĄ, WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, ZŁYM TRAKTOWNIEM, BEZPRAWNYM WYKORZYSTYWANIEM PRACY DZIECI, DYSKRYMINACJĄ ORAZ WSZELKIMI FORMAMI PRZEMOCY, WYKORZYSTYWANIA I KRZYWDZENIA DZIECI, 4 \)POMOC DZIECIOM - OFIAROM WYPADKÓW LOSOWYCH, KOMUNIKACYJNYCH, OFIAROM PRZESTĘPSTW ORAZ KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, 5 )INICJOWANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY PEDAGOGICZNEJ WŚRÓD RODZICÓW I SPOŁECZEŃSTWA, 6 )ZAPOBIEGANIE WYCHOWYWANIU SIĘ DZIECKA POZA RODZINĄ, UPOWSZECHNIANIE PRORODZINNEGO MODELU OPIEKI, ŁAGODZENIE SKUTKÓW SIEROCTWA, PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY POZARODZINNEJ \(INSTYTUCJONALNEJ\) OPIEKI NAD DZIECKIEM, 7 )ŁAGODZENIE SKUTKÓW UBÓSTWA RODZIN WYCHOWUJĄCYCH DZIECI I ZAPOBIEGANIE ICH MARGINALIZACJI, 8 )WYRÓWNYWANIE STARTU I SZANS ŻYCIOWYCH DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEWLEKLE CHORYCH, 9 )UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA, SWOBÓD OBYWATELSKICH; UPOWSZECHNIANIE SAMORZĄDNOŚCI, SAMOOBSŁUGI, SAMOPOMOCY I WYCHOWANIA OBYWATELSKIEGO DZIECI.

Dane naszego OPP: