Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie z § 2 ust. 3 Statutu DPS : 3 . Celami szczegółowymi są: 3.1 . Indywidualizacja - dostosowywanie metod i środków opieki oraz terapii do indywidualnych potrzeb, umiejętności i zdolności mieszkanek, a w tym: a) samorealizacja poprzez stałe dążenie do pełnego rozwinięcia wrodzonych zdolności, b) poszanowanie intymności i godności, c\) usamodzielnianie. 3.2 . Budowanie i wzmacnianie więzi rodzinnych i grupowych: a) nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z bliskimi, b) budowanie i wzmacnianie pozytywnych relacji z drugim człowiekiem (wzmacnianie więzi pomiędzy mieszkankami, wzmacnianie więzi na płaszczyźnie personel - mieszkanki), c) integracja ze społecznością lokalną. 3.3 . Zwiększanie świadomości religijnej i kulturalnej: a) umożliwienie realizacji potrzeb duchowych, między innymi poprzez możliwość codziennego uczestniczenia we Mszy Świętej, nabożeństwach, katechezie, wspólnych modlitwach, b) nawiązywanie kontaktu ze światem kultury i sztuki poprzez umożliwienie korzystania z dóbr kulturalnych - kino, teatr, filharmonia, galerie, muzea, wernisaże, c) organizowanie i wyjazdy na imprezy okolicznościowe. 3.4 . Podwyższanie jakości świadczonych usług w zakresie profesjonalnej opieki. 3.5 . Umożliwienie i organizowanie pomocy w dostępie do świadczeń zdrowotnych (t. j. lekarskich, pielęgniarskich i rehabilitacji leczniczej). 3.6 . Stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych personelu w celu udzielania optymalnej pomocy mieszkankom poprzez: a) szkolenia wewnętrzne w ramach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, b\) profesjonalne wsparcie dla pracowników pierwszego kontaktu, c) szkolenia indywidualne i zespołowe dla pracowników i wolontariuszy, d\) spotkania integracyjne.

Dane naszego OPP: