Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) działalność w zakresie opieki i pomocy społecznej, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży ciężko lub nieuleczalnie chorej, pochodzącej z ubogich i marginalizowanych społecznie środowisk, 2 ) ochrona praw i wolności dzieci i młodzieży, ochrona życia rodzinnego dzieci i młodzieży, pochodzących z ubogich i marginalizowanych społecznie środowisk, ciężko lub nieuleczalnie chorych. 3 ) działania w zakresie profilaktyki społecznej, rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przez edukację oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży pochodzącej z ubogich i marginalizowanych społecznie środowisk, ciężko lub nieuleczalnie chorych, 4 ) niesienie pomocy dzieciom i młodzieży dotkniętym chorobami nowotworowymi, genetycznymi i metabolicznymi, ich rodzinom oraz niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży, 5 ) organizacyjne i materialne wspieranie dzieci i młodzieży i ich opiekunów pochodzących z ubogich i marginalizowanych społecznie środowisk, ciężko lub nieuleczalnie chorych, 6 ) poprawa jakości życia nieuleczalnie chorych dzieci i młodzieży w terminalnym okresie choroby, 7 ) integrowanie dzieci i młodzieży objętych onkologiczną opieką zdrowotną oraz ich rodzin, 8 ) podnoszenie świadomości społecznej na temat holistycznej i wielodyscyplinarnej opieki hospicyjnej dzieci i młodzieży, 9 \) wspieranie i propagowanie ruchu hospicyjnego, 10 \) organizacja i promocja wolontariatu.

Dane naszego OPP: