Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych a w szczególności: 1 )Tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom, 2 )Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych, 3 )Ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacja oraz wszelkie formy przemocy, wykorzystywania i krzywdzenia dzieci, 4 \)Pomoc dzieciom – ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych, ofiarom przestępstw oraz katastrof i klęsk żywiołowych, 5 )Inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa,, 6 )Zapobieganiu wychowaniu się dziecka poza rodziną, upowszechnianie prorodzinnego modelu opieki, łagodzenie skutków sieroctwa, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej \(instytucjonalnej\) opieki nad dzieckiem, 7 )Łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji, 8 )Wyrównanie startu i szans życiowych dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, 9 )Upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich: upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Dane naszego OPP: