Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . działalność w zakresie edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami rozwoju, mowy oraz niepełnosprawnością; 2 . działanie na rzecz poprawy dostępu do edukacji i wyrównania szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnością; 3 . działanie na rzecz upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności wśród osób niepełnosprawnych; 4 . wspieranie rozwoju wiedzy i umiejętności w dziedzinach istotnych z punktu widzenia leczenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością; 5 . wspieranie rozwoju i współpracy instytucji działających na rzecz badań nad rozwojem dzieci i młodzieży; 6 . wspieranie i pomoc rodzinom w udziale w turnusach oraz wyjazdach rehabilitacyjno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz wyjazdach integracyjnych dla rodziców, opiekunów i terapeutów; 7 . wspieranie rodzin adopcyjnych wychowujących dziecko z niepełnosprawnością lub zaburzeniami rozwoju; 8 . działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych zagrożonych społecznym i zawodowym wykluczeniem; 9 . działanie na rzecz ochrony praw człowieka i mechanizmów temu służących; 10 . działalność mająca na celu tworzenie mechanizmów i instytucji sprzyjających prowadzeniu skutecznej polityki zdrowotnej; 11 . podejmowanie współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju edukacji, kultury, wymiany informacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej mających na uwadze rozwój osób niepełnosprawnych; 12 . ochrona i promocja zdrowia.

Dane naszego OPP: