Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie z § 5 Statutu "Celem zasadniczym Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie: a) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej, b) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, c\) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, d) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, e) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, f) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, g) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, h) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, i) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami, j) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, k) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dane naszego OPP: