Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie; 2 . Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły, gminy oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu; 3 . Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych; 4 . Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 5 . Działanie na rzecz poprawy kondycji fizycznej uczniów i sympatyków Klubu; 6 . Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych w obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim; 7 . Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, a także zapobiegania patologiom społecznym; 8 . Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; 9 . Realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 10 . Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu; 11 . Współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego w szkole; 12 . Integrowanie środowisk uczniowskich, nauczycielskich i rodziców uczniów na terenie swojego działania; 13 . Profilaktykę uzależnień poprzez działania mające na celu zainteresowanie sportem.

Dane naszego OPP: