Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, b) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, c) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, d) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, e) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, f) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, g) popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej, h) edukacja i wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, i) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, j) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, k\) ochrona i promocja zdrowia, l) profilaktyka i terapia w zakresie uzależnień, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, m) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, n\) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, o\) turystyka i krajoznawstwo, p) inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, 018b) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, r) działalność charytatywna.

Dane naszego OPP: