Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM STOWARZYSZENIA JEST PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ NA RZECZ OGÓŁU SPOŁECZNOŚCI POPRZEZ PROWADZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 203 W ŁODZI -ZWANEJ DALEJ SZKOŁĄ - W DZIAŁANIACH NA RZECZ: A) UTRZYMANIA STATUSU REJONOWEJ SZKOŁY PUBLICZNEJ 0c37f POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA MODERNIZACJĘ I FUNKCJONOWANIE SZKOŁY C) MINIMALIZOWANIE KOSZTÓW UTRZYMANIA SZKOŁY I ROZWOJU SZKOŁY D) DĄŻENIA DO WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZEZ NAUCZANIE, KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTYWANIA WIEDZY, WYCHOWANIA W ASPEKCIE MORALNYM, ETYCZNYM I DUCHOWYM E) PRACY Z DZIEĆMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH , A W SZCZEGÓLNOŚCI Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI RUCHOWO , UPOŚLEDZONYMI , DYSLEKTYCZNYMI , NIEDOSŁYSZĄCYMI I NIEDOWIDZĄCYMI F) O0c03aĘCIA OPIEKĄ UCZNIÓW ZDOLNYCH I AMBITNYCH , POPRZEZ STWARZANIE WARUNKÓW DO ICH WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ FUNDOWANIE STYPENDIÓW, NAGRÓD, UCZESTNICTWA W WYJAZDACH ZAGRANICZNYCH G) PROWADZENIA KURSÓW NAUKOWYCH, KÓŁ ZAINTERESOWAŃ ITP. H) PODEJMOWANIA WSPÓŁPRACY Z OŚRODKAMI ZAGRANICZNYMI STWARZAJĄCYMI MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA NOWATORSKICH FORM EDUKACJI. I) PROMOWANIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ,EKOLOGICZNEJ DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ I KRAJOZNAWCZEJ J) WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM K) PROWADZENIA SZKOŁY NA ZASADACH PRZEWIDZIANYCH PRAWEM L\) UDZIELANIA POMOCY RZECZOWEJ, FINANSOWEJ, PRAWNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I INNYCH OSÓB M) DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ N\) PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ , PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ O) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH P) ÓĘHRONY I PROMOCJI ZDROWIA Q-DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN S) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

Dane naszego OPP: