Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem fundacji jest działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, integracji i reintegracji zawodowej, działalności charytatywnej, upowszechniania tradycji narodowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego, obronności państwa, ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez służenie społeczeństwu w zakresie pierwszej pomocy i ratownictwa, udzielanie bezpośredniego i pośredniego wsparcia w przypadkach kryzysów nagłych i przewlekłych oraz przyczynianie się do podnoszenia jakości dostępnych usług ratowniczych i pierwszej pomocy.

Dane naszego OPP: