Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Stowarzyszenia jest: Pomoc dzieciom i młodzieży niedostosowanej społecznie lub zagrożonej niedostosowaniem, dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, z zaburzeniami emocjonalnymi i-lub młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi lub grami hazardowymi, osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, osobom i rodzinom z problemem uzależnienia, osobom niepełnosprawnym; a) prowadzenie kompleksowej działalności profilaktycznej: -ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka uniwersalna - profilaktyka ukierunkowana na jednostki lub grupy wysokiego ryzyka \(selektywna\); profilaktyka ukierunkowana na jednostki szczególnie zagrożone lub prezentujące pierwsze symptomy zaburzeń (wskazująca) - leczenie i resocjalizacja; postępowanie po leczeniu: rehabilitacja, zapobieganie nawrotom ; b\) wydobywanie i wzmacnianie zasobów ludzkich; c) tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi i stymulujących rozwój; d) prowadzenie działalności wspierającej, edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, terapeutycznej; e) krajoznawstwo oraz organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i rodzin; f\) upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i turystyki oraz sprawy związane z urządzeniami sportowymi i obiektami rekreacyjnymi; g) działalność w zakresie pomocy społecznej; h) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; i) przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy; j\) promocja gmin, powiatów, województw.

Dane naszego OPP: