Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Stowarzyszenia są wszechstronne działania zmierzające do pełnego rozwoju psychofizycznego osób niepełnosprawnych oraz poprawy ich sytuacji w rodzinie i społeczeństwie. Stowarzyszenie skupia się w szczególności na rehabilitacji oraz wszelkiej aktywności prowadzącej do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Wszystkie cele działania Stowarzyszenia realizowane są nieodpłatnie. W szczególności celem Stowarzyszenia jest: 1 . wszechstronna pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym oraz potrzebującym wsparcia, ich rodzicom, opiekunom, instytucjom i specjalistom, 2 . organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, terapii, leczenia, poradnictwa dla osób niepełnosprawnych oraz potrzebujących wsparcia m.in. w formie placówek w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej, terapii, w formie świadczeń zdrowotnych; edukacji, rewalidacji i wychowania, pomocy społecznej, edukacji obywatelskiej, europejskiej i ekologicznej oraz działalności rekreacyjno-terapeutycznej, sezonowego wypoczynku, kulturalnej, sportowej, dowozu itp., z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach; 3 . prowadzenie działalności reklamowej, popularyzatorskiej, upowszechniającej wiedzę na temat problemów osób niepełnosprawnych i ich rodzin; 4 . prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy, a także edukacji ustawicznej; 5 . prowadzenia przedszkola i szkoły specjalnej-integracyjnej - zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji;

Dane naszego OPP: