Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego, w szczególności: a) ochrona życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, b) wspieranie rozwoju człowieka w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, socjalnej, zawodowej, prawnej, duchowej i edukacyjnej, c) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, d) wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w podejmowaniu aktywności na rzecz kompleksowego rozwoju oraz poprawy jakości życia w wymiarach osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym, e) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, f) kształtowanie patriotycznych i moralnych postaw społeczeństwa w oparciu o poszanowanie godności człowieka i życia ludzkiego, g) przeciwdziałanie patologiom społecznym, h) profilaktyka i terapia uzależnień, i) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, j) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, k) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, l) wspieranie inicjatyw na rzecz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, m) działalność kulturalna i oświatowa na rzecz promocji kultury, w szczególności w zakresie teologii, biblistyki, sztuki, myśli politycznej, literatury i historii, n) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, o) działalność w zakresie rozwoju nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania, p) rozwój społeczeństwa obywatelskiego, q\) promocja i organizacja wolontariatu, r) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, s) działalność charytatywna.

Dane naszego OPP: