Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja została ustanowiona dla realizacji następujących celów: a. Prowadzenie działalności na rzecz poprawy sytuacji osób wykluczonych społecznie ze względu na choroby neurodegeneracyjne i związaną z tym niepełnosprawność tak, by mogły się one stać pełnoprawnymi członkami społeczeństwa b. Wspieranie działań sprzyjających tworzeniu pozytywnych i otwartych postaw społecznych oraz respektowania praw osób, o których mowa w punkcie (a) powyżej. c. Wspieranie działań sprzyjających rozwojowi edukacji, oświaty oraz prowadzenie badań prowadzących do poprawy sytuacji osób, o których mowa w punkcie (a) powyżej. d. Przeciwdziałanie zjawiskom, które zagrażają lub godzą w moralność publiczną i dobre obyczaje oraz prowadza do dyskryminacji osób niepełnosprawnych dotkniętych chorobami neurodegeneracyjnymi. e. Wspieranie i promowanie rozwiązań systemowych mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom społecznym polegających na wykluczeniu ze społeczeństwa osób o których mowa w pkt. a f. Prowadzenie i promowanie działalności twórczej związanej z realizacją celów wskazanych w punkcie (a) powyżej. g. Integrowanie i rozwijanie współpracy między ludźmi i organizacjami dążącymi do realizowania celów podobnych do celów Fundacji wymienionych w punkcie (a) powyżej oraz upowszechniania podobnej koncepcji aktywności obywatelskiej, w tym przedstawiania jej wobec organów państwowych i samorządowych oraz innych instytucji i osób; h. Dążenie do tworzenia warunków ułatwiających realizację podobnych projektów społecznych i obywatelskich oraz podejmowanie działań w celu promowania takich inicjatyw;

Dane naszego OPP: