Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a\)organizacja hodowli psów i kotów rasowych,opartana podstawach naukowych jak i własnych doswiadczeniach dla osiągniecia jak najwyzszego poziomu pod wzgledem hodowlanym i estetycznym oraz popularyzacji psów i kotów rasowych wsrod polskiego społeczenstwa b\)propagowanie hodowli psow i kotów rasowych c\)organizacja i propagowanie szkolenia psów rasowych d) kształtowanie właściwego stosunku ludzi do zwierząt e)przeciwstawianie się nieprawidłowemu rozmnażaniu psów i kotów f)edukacja i propagowanie wśród społeczeństwa nalezytych warunków opieki i hodowli zwierząt g)zrzeszanie miłosników psów i kotów rasowych h\)popieranie i rozpowszechnianie dogoterapi jako metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach dzieci , młodzieży i dorosłych i\)promowanie ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego j\)ochrona srodowiska k\)ochrona i promocja zdrowia l\)wspieranie rodziny i systemu pieczy zastepczej m)działalnosc w zakresie edukacji, oswiaty i wychowania n)pomoc osobom niepełnosprawnym,chorym oraz starszym o\)wspieranie grup najbardziej najbardziej narazonych na wykluczenie i marginalizację społeczną p)upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich , pobudzanie aktywnosci obywatelskiej 018b)kształtowanie porzadku publicznego i bezpieczenstwa obywateli r\)promowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych oraz integracji Srodowisk organizacji pozarządowych s)działalmnosc wspomagająca rozwój wspolnot i społeczności lokalnych t\)

Dane naszego OPP: