Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest podejmowanie, promowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do: 1 . stwarzania warunków, mechanizmów i postaw sprzyjających rozwojowi integracji i normalizacji życia grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, 2 . przeciwdziałania procesom marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi deficytami zdrowia psychicznego i fizycznego, 3 . umożliwiania grupom defaworyzowanym aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, wyrównywania ich szans w dostępie do rynku pracy, mieszkalnictwa, kultury, edukacji, wypoczynku i rekreacji oraz kształtowania kluczowych kompetencji warunkujących rozwój społeczeństwa obywatelskiego opartego na tolerancji, wiedzy i aktywności zasobów ludzkich, 4 . propagowania koncepcji samorządności i rozwoju lokalnego, wzmocnienia III sektora oraz zatrudnienia w obszarze ekonomii społecznej.

Dane naszego OPP: