Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest realizacja następujących zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych lub zagrożonych uzależnieniami i patologiami społecznymi: a) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, c\) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, d\) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej e) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, f) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, g) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, h\) ochrona i promocja zdrowia, i) nauka, oświata, edukacja i wychowanie, j\) promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: