Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 \) pomoc materialna i niematerialna rodzinom i osobom w trudnych sytuacjach życiowych, chorym, niepełnosprawnym, osobom starszym pozbawionym opieki i niedostosowanym społecznie, bezdomnym, ubogim, osobom ze środowisk patologicznych a w szczególności matkom samotnie wychowującym dzieci, sierotom i dzieciom porzuconym przez rodziców, dzieciom ze środowisk patologicznych i rodzin ubogich oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, 2 ) aktywizacja zawodowa i społeczna osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wyrównywanie szans społecznych tych osób oraz wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności ludzi młodych. 3 ) wszechstronne wspomaganie dzieci i młodzieży, szczególnie pochodzących z rodzin niezamożnych i biednych, w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu właściwych postaw moralnych zgodnych z nauką Kościoła Katolickiego oraz upowszechnianie kultury i sztuki, 4 \) promocja i organizacja wolontariatu, 5 ) integracja europejska oraz rozwój kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz promowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych z uwzględnieniem partnerstwa na rzecz rozwoju i integracji społeczności lokalnych.

Dane naszego OPP: