Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja została powołana w celach podejmowania wszechstronnych działań na rzecz wymienionych poniżej grup osób: - osób chorych \(ze szczególnym wskazaniem na osoby chore onkologicznie\), - osób niepełnosprawnych, - osób po 50 roku życia bez względu na stan zdrowia, - osób bliskich wymienionych powyżej grup osób, w tym: 1 . podejmowania działań z zakresu pomocy społecznej, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej osobom objętym celami działania Fundacji oraz wyrównywania szans tych osób; 2 . prowadzenia działalności na rzecz aktywizacji, integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na wiek, chorobę czy niepełnosprawność; 3 . podejmowania działań na rzecz nauki, edukacji i oświaty adresowanych do osób objętych celami działania Fundacji; 4 . podejmowania działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia wśród osób objętych celami działania Fundacji; 5 . podejmowania działań na rzecz promocji aktywnego stylu życia wśród osób objętych celami działania Fundacji; 6 . podejmowania działań na rzecz upowszechniania aktywności fizycznej, turystyki, krajoznawstwa, kultury i sztuki wśród osób objętych celami działania Fundacji; 7 . działalności charytatywnej; 8 . promocji i organizacji wolontariatu.

Dane naszego OPP: